Images

Phần thường đua top cấp 89

Ngày đăng: 25-02-2424

TOP 1 100.00 Mốc nạp  + 200kim
200 Vạn bạc khoá
150 Vạn đồng khoá
1 Huyền tinh 8
300 Du long
TOP 2 70.000 Mốc nạp + 150kim
150 Vạn bạc khoá
100 Vạn đồng khoá
2 huyền tinh 7
200 du long
TOP 3 50.000 Mốc nạp + 100kim
100 Vạn bạc khoá
70 Vạn đồng khoá
1 Huyền tinh 7
150 tiền du long

 
TOP 4  30.000 Mốc nạp + 50kim
50 Vạn bạc khoá
50 Vạn đồng khoá
2 Huyền tinh 6
100 du long
TOP 5 30.000 Mốc nạp + 50kim
50 Vạn bạc khoá
50 Vạn đồng khoá
2 Huyền tinh 6
100 du long


TOP 5 NGƯỜI CHƠI ĐẠT CẤP 89 NHANH NHẤT